Voorwaarden

Huisregels:

 • Kom op tijd. De deur van de praktijk is open vanaf 10 minuten voor aanvang. 
 • Mocht je door omstandigheden verlaat zijn, bel of app mij. 
 • Plaats schoenen in de daarvoor bestemde ruimte. Loop nooit met schoenen door de lesruimte. Neem warme sokken of sloffen mee als je snel last krijgt van koude voeten. 
 • Matten en materialen zoals dekens en kussens zijn aanwezig.
 • Neem zelf een groot badlaken mee voor over de schapenwollen mat. 
 • Zorg ervoor dat je alle door jou gebruikte materialen na afloop schoon achterlaat. Reinigingsmiddelen zijn aanwezig.
 • Respecteer elkaars ervaringen tijdens alle modules en workshops.
 • Laat oordelen, meningen en aannames thuis.
 • Vul niet in voor een ander. 
 • Wees open, eerlijk en nieuwsgierig.
 • Zet je mobiele telefoon uit of op vliegtuigmodus.
 • Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Kom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, lopend of met de fiets.

Aanwezigheid

Als je een keer niet aanwezig kunt zijn, laat dit dan tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) weten. Je kunt groepsgenoten vragen om aantekeningen met je te delen en de oefeningen nog een keer samen te doen. In verband met de veiligheid in de groep ga ik er vanuit dat je een leergang waar je aan begint ook afmaakt. 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door het contactformulier in te vullen, mij te bellen of een e-mail te sturen.

Intake

Als je je aanmeldt voor de leergang Van Overleven naar Floreren neem ik contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend, maar wel een voorwaarde om je definitief te kunnen inschrijven voor deze leergang. In het intakegesprek bespreken we wat je hier gebracht heeft, waar je nu staat, wat jou motiveert om deze leergang te willen volgen, wat je verwachtingen zijn en wat je eruit wilt halen. We bespreken tot slot of werken in een groep daarbij past, of dat een individueel traject beter is op dit moment. Het is je eigen verantwoordelijkheid om relevante medische klachten aan mij te laten weten.

Als uit het intakegesprek blijkt dat de leergang bij je past, kun je je inschrijven. Je inschrijving is pas definitief na betaling van de (eerste deel-) factuur.

Start 

Een leergang start bij minimaal 4 deelnemers. Er is ruimte voor maximaal 7 deelnemers per groep. Als er te weinig aanmeldingen zijn om te kunnen starten dan ontvang je van mij een nieuwe datum. Je bent op dat moment vrij om af te zien van verdere deelname. In dat geval ontvang je van mij het reeds betaalde bedrag terug. 

Kortingsregeling

Bij betaling ineens voorafgaand aan een leergang geldt een korting van 6%. Deze korting geldt niet voor het normale uurtarief van individuele sessies. 

Annuleringsvoorwaarden

Voor elke leergang geldt dat het volledige bedrag voor de leergang verschuldigd is, ook als je in maandelijkse termijnen betaalt en halverwege besluit te stoppen of een keer bent verhinderd. Dit klinkt misschien wat streng, maar wordt begrijpelijk als je je realiseert dat het in verband met de veiligheid en het ontwikkelingsproces van de groep niet mogelijk is om halverwege nieuwe mensen te laten instromen. Ook wanneer je het hele bedrag ineens hebt voldaan voorafgaand aan de module, vindt geen restitutie plaats als je halverwege stopt. Vergelijk het met een geboekte vakantie en je gaat halverwege naar huis, dan krijg je ook niets terug betaald 🙂 Bij verhindering kun je aan groepsgenoten vragen om de stof van die dag samen met jou door te nemen en te oefenen. 

Annulering

Annuleer je meer dan 7 dagen voorafgaand aan de start van een leergang, dan ben je administratiekosten à € 125,00 verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de start van een leergang is een bedrag verschuldigd ter hoogte van de helft van het volledige bedrag van de betreffende leergang.

Indien ik als docent/psycholoog wegens gegronde redenen genoodzaakt ben een leergang te annuleren, zal ik een vervangend aanbod doen aan jou als deelnemer. Het staat jou als deelnemer vrij dit aanbod te weigeren en af te zien van deelname. In dat geval zal ik je het eventuele reeds betaalde bedrag binnen een redelijke termijn terug betalen. Ik ben als docent/psycholoog in een dergelijk geval nooit schadeplichtig voor eventuele nadelige gevolgen die er voor jou als deelnemer ontstaan uit het niet doorgaan van de module. 

BTW

Curatieve therapie is vrijgesteld van BTW. Voor bedrijven zijn mijn diensten vrijgesteld van BTW in verband met de KOR. 

Beroepscode

Alle leergangen worden gegeven met inachtneming van De Beroepscode voor psychologen 2015, van het Nederlands Instituut van Psychologen, https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Klachtenbemiddeling

Mocht je klachten hebben dan verzoek ik je vriendelijk deze eerst met mij te bespreken. Als wij er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie van het NVPA. Je kunt hiervoor het klachtenformulier downloaden van de NVPA website. Dit klachtrecht wordt uitgevoerd door de onafhankelijke geschillencommissie SCAG conform de wet WKKgz. Voor het tuchtrecht kun je terecht bij de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Aansprakelijkheid

Als docent/psycholoog ben ik slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering, voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van mij mocht worden verwacht, danwel opzet of grove schuld.

Als docent/psycholoog ben ik nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever of deelnemer.

Als docent/psycholoog heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien ik als docent/psycholoog aansprakelijk ben voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de mij als docent/psycholoog aan opdrachtgever of deelnemer voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

Als docent/psycholoog ben ik slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.

Als docent/psycholoog maak ik gebruik van de administratieve dienstverlening van een administratieve bewerker. Voor zover noodzakelijk zal deze bewerker de persoonsgegevens verwerken uitsluitend ten behoeve van de facturatie. In de overeenkomst die ik heb gesloten met de administratief bewerker is onder meer opgenomen dat de administratieve bewerker tot geheimhouding van deze gegevens verplicht is.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voorrangbepalingen

Als docent/psycholoog aanvaart ik geen toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, indien er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen de voorwaarden.

Registraties

De administratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Als psycholoog ben ik geregistreerd bij:

 • het Nederlands Instituut voor Psychologen als PSYCHOLOOG NIP.
 • de Beroepsvereniging voor ZKM-coaches (ZKM-vereniging).
 • de Beroepsvereniging NVPA voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten.
 • The International Association of Yoga Therapists (IAYT).
 • het HBO-Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorgverleners (RBCZ). 

Ik ben door het CRKBO erkend als docent.